N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼B̼é̼ ̼1̼6̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ã̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼0̼0̼t̼r̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ừ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼S̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ể̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼n̼ ̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ […]

V̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼”̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼”̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

E̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Từ đó ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ […]

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ự̼ ̼T̼a̼y̼ ̼”̼C̼ắ̼.̼T̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼”̼ ̼Đ̼ể̼ ̼B̼ỏ̼ ̼V̼ợ̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼B̼ầ̼u̼,̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ớ̼ ̼Đ̼ể̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼M̼ẹ̼ ̼G̼i̼à̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

M̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ […]

C̼o̼n̼ ̼G̼ắ̼p̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼Ă̼n̼ ̼V̼à̼o̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ẹ̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼B̼ố̼c̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼M̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼t̼ ̼V̼ứ̼t̼ ̼Đ̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼à̼n̼ ̼B̼à̼ ̼Ă̼n̼ ̼B̼á̼m̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Ă̼n̼ ̼C̼ơ̼m̼ ̼L̼à̼ ̼S̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼”̼ ̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

C̼ó̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼t̼,̼ […]