N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼B̼é̼ ̼1̼6̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ã̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼0̼0̼t̼r̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ừ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼S̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ể̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼n̼ ̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ […]

V̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼”̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼”̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

E̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Từ đó ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ […]

T̼i̼n̼ ̼B̼u̼ồ̼.̼N̼:̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼T̼i̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼.̼A̼ ̼Đ̼ờ̼.̼I̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼3̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

G̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼3̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ỡ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ […]

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼L̼o̼ ̼S̼ợ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ẽ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ể̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼N̼a̼y̼ ̼2̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼o̼n̼ ̼B̼é̼ ̼1̼6̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ã̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼à̼ ̼X̼i̼n̼ ̼G̼i̼ả̼m̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼o̼ ̼V̼ợ̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼S̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

T̼r̼ư̼a̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼.̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ […]