T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ự̼ ̼T̼a̼y̼ ̼”̼C̼ắ̼.̼T̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼”̼ ̼Đ̼ể̼ ̼B̼ỏ̼ ̼V̼ợ̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼B̼ầ̼u̼,̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ớ̼ ̼Đ̼ể̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼M̼ẹ̼ ̼G̼i̼à̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

M̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ […]

C̼o̼n̼ ̼G̼ắ̼p̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼Ă̼n̼ ̼V̼à̼o̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ẹ̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼B̼ố̼c̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼M̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼t̼ ̼V̼ứ̼t̼ ̼Đ̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼à̼n̼ ̼B̼à̼ ̼Ă̼n̼ ̼B̼á̼m̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Ă̼n̼ ̼C̼ơ̼m̼ ̼L̼à̼ ̼S̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼”̼ ̼

8 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

C̼ó̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼t̼,̼ […]

A̼n̼h̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Â̼m̼ ̼T̼h̼ầ̼m̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼K̼e̼m̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼V̼à̼o̼ ̼”̼C̼ậ̼u̼ ̼N̼h̼ỏ̼”̼ ̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼V̼ợ̼ ̼ʟ̼ê̼п̼ ̼Đ̼ỉ̼.̼N̼h̼ ̼A̼i̼ ̼N̼g̼ờ̼ ̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ […]

C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼Đ̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼C̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ộ̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼R̼ù̼.̼N̼g̼ ̼R̼ợ̼.̼N̼,̼T̼h̼u̼ ̼H̼ú̼t̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ì̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼T̼â̼m̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼ […]

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼B̼ồ̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼N̼ă̼m̼,̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼V̼ề̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼Đ̼ò̼i̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼S̼ổ̼ ̼Đ̼ỏ̼.̼E̼m̼ ̼C̼ó̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Ý̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ạ̼ ̼?̼

7 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼l̼à̼m̼ […]