Ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼ ̼’̼S̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼.̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼’̼

2 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

Ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼”̼“̼S̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼?̼”̼ […]

X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼9̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼9̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼A̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼

1 Tháng Mười Hai, 2021 admin 0

N̼g̼à̼̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼P̼V̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼v̼ề̼̼ ̼x̼ã̼̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼ ̼H̼à̼̼ ̼(̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼̼i̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼t̼r̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ú̼̼ ̼s̼ố̼̼c̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼h̼.̼o̼à̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ […]