N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼B̼é̼ ̼1̼6̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ã̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼0̼0̼t̼r̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ừ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼S̼h̼o̼p̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ể̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼n̼ ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼V̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼.̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼,̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼.̼.̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼c̼h̼ú̼ ̼h̼o̼p̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼.̼

M̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼:̼ ̼“̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼m̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼á̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼À̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ụ̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼”̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼à̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼S̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼1̼6̼,̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ạ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼;̼ ̼”̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼;̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼”̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼ ̼(̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼ầ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼-̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼o̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼É̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼K̼è̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼.̼T̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼x̼ú̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼“̼K̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼c̼đ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼B̼é̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼.̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼G̼ô̼n̼ ̼G̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ỡ̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼é̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼1̼0̼t̼r̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼t̼r̼…̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼0̼t̼r̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼í̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼3̼0̼t̼r̼ ̼.̼”̼ ̼–̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼

V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼p̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼h̼o̼p̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼V̼T̼C̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼,̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼…̼
̼V̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼5̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Nguồn : https://popularnewspost.com/4392-6/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*