T̼i̼n̼ ̼B̼u̼ồ̼.̼N̼:̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼T̼i̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼.̼A̼ ̼Đ̼ờ̼.̼I̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼3̼

G̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼3̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ỡ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼ ̼
̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼3̼ ̼ ̼
̼P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼u̼n̼n̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼:̼ ̼”̼V̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼”̼P̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

̼C̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼B̼u̼n̼n̼y̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼ ̼Á̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼M̼â̼u̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼s̼t̼y̼l̼i̼s̼t̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼â̼m̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼

̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ d̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼:̼ ̼”̼T̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼l̼o̼r̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼C̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼s̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼w̼o̼r̼k̼s̼h̼o̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼a̼r̼t̼y̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Nguồn https://soha.vn/truong-ngoc-anh-va-dan-sao-viet-bang-hoang-khi-biet-tin-duong-khanh-ha-qua-doi-o-tuoi-33-20211207143443484.htm

N̼ó̼n̼g̼:̼P̼h̼i̼m̼ ̼’̼B̼ố̼ ̼G̼i̼à̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼O̼s̼c̼a̼r̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼

̼P̼h̼i̼m̼ ̼’̼B̼ố̼ ̼g̼i̼à̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼’̼P̼h̼i̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼’̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼O̼s̼c̼a̼r̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼4̼.̼

̼B̼ố̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼O̼s̼c̼a̼r̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼e̼ ̼W̼r̼a̼p̼.̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ã̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼v̼a̼i̼ ̼B̼ù̼ ̼T̼ọ̼t̼)̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼O̼s̼c̼a̼r̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼4̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼M̼ư̼u̼ ̼(̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼,̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼(̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼E̼s̼c̼a̼p̼e̼ ̼F̼r̼o̼m̼ ̼M̼o̼g̼a̼d̼i̼s̼h̼u̼ ̼(̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼,̼ ̼T̼h̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼.̼.̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼s̼c̼a̼r̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼M̼ỹ̼)̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼O̼s̼c̼a̼r̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼B̼ố̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼T̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼V̼i̼e̼t̼ ̼F̼i̼l̼m̼ ̼F̼e̼s̼t̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼2̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼:̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼(̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼(̼N̼g̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼)̼.̼

̼B̼ố̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼w̼e̼b̼ ̼d̼r̼a̼m̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼O̼s̼c̼a̼r̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Á̼o̼ ̼l̼ụ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ỏ̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼ ̼B̼a̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼c̼.̼.̼.̼

Nguồn https://ngoisao.net/bo-gia-dai-dien-viet-nam-tranh-oscar-4399662.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*