xóᴛ xᴀ: Đɪệɴ ʙɪêɴ ʙà ᴄụ 𝟿𝟷 ᴛᴜổɪ ʟà ᴍẹ ʟɪệᴛ sĩ ʙị sáᴛ ʜạɪ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ

ᴠᴏᴠ.ᴠɴ – ɴɢườɪ ᴄʜáᴜ đếɴ ᴄʜơɪ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴɢườɪ ʟạ ʙỏ ᴄʜạʏ, ᴄòɴ ʙà ɴằᴍ ɢụᴄ ᴠớɪ ᴠếᴛ ᴄắᴛ ở ᴄổ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶ʜ sáɴɢ ɴᴀʏ (𝟹𝟶/𝟽), ᴛạɪ ʙảɴ ᴍɪɴʜ ᴛʜắɴɢ, xã ǫᴜàɪ ɴưᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜầɴ ɢɪáᴏ (ᴛỉɴʜ Đɪệɴ ʙɪêɴ) xảʏ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ᴍẹ ʟɪệᴛ sĩ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴠᴏᴠ, ôɴɢ ʟò ᴠăɴ ᴘọᴍ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ǫᴜàɪ ɴưᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜầɴ ɢɪáᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, ᴀɴʜ ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ʜợᴘ (sɪɴʜ ɴăᴍ𝟷𝟿𝟿𝟷) ʟà ᴄʜáᴜ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ʜà ᴛʜị ᴍùɪ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟹𝟶) đếɴ ɴʜà ʙà ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ᴍộᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ʟạ ᴍặᴛ ʙỏ ᴄʜạʏ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà.

ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʜợᴘ ʜỏɪ, ᴛʜì ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ʟờɪ ᴠà ʟêɴ xᴇ ᴍáʏ đɪ ᴍấᴛ. ᴠàᴏ ɴʜà ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴀɴʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙà ᴍìɴʜ ɴằᴍ ʙấᴛ độɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ʙếᴘ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴠếᴛ ᴄắᴛ ở ᴄổ, ɴêɴ đã đᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴋɪᴀ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ɢɪᴀ đìɴʜ đã ɢọɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄủᴀ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế xã ǫᴜàɪ ɴưᴀ đếɴ để ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ɴʜưɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ.
Ôɴɢ ʟò ᴠăɴ ᴘọᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙà ʜà ᴛʜị ᴍùɪ ʟà ᴍẹ ʟɪệᴛ sĩ, đᴀɴɢ ở ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴄạɴʜ ɴʜà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ xã ǫᴜàɪ ɴưᴀ đã ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ǫᴜàɪ ɴưᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴅâɴ ǫᴜâɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜầɴ ɢɪáᴏ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ʙảᴏ ᴠệ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ áɴ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sơ ʙộ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋẻ ᴛìɴʜ ɴɢʜɪ ʟà ʟ.ᴠ.ᴀ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟷), ᴛʀú ᴛạɪ ʙảɴ ᴛᴇɴ, xã ǫᴜàɪ ɴưᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜầɴ ɢɪáᴏ, ʟà đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢʜɪệɴ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴍớɪ đượᴄ ʀᴀ ᴛʀạɪ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶ʜ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟽 ᴛạɪ địᴀ ʙàɴ xã ǫᴜàɪ ɴưᴀ, ᴛᴜầɴ ɢɪáᴏ ( ɢầɴ ɴɢã ʙᴀ ᴍɪɴʜ ᴛʜắɴɢ ) ᴄó xảʏ ʀᴀ 𝟷 ᴠụ ᴄ.ướᴘ ᴄủᴀ ɢ.ɪếᴛ 𝟷 ᴄụ ʙà ɢầɴ 𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ᴛêɴ ᴀɴ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟷 ( ʙảɴ ᴄʜăɴ, ǫᴜàɪ ɴưᴀ ) ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɴɢá.ᴏ đ.á. ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ʙà ᴄự ɢầɴ 𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ,

ʙà ʟà ᴍẹ ʟɪệᴛ sĩ, ʜôᴍ 𝟸𝟽/𝟽 ᴠừᴀ ʀồɪ ᴄó ᴍấʏ ᴘʜᴏɴɢ ʙì để ᴛʀêɴ đầᴜ ɢɪườɴɢ, ᴀɴ ᴠàᴏ ʟụᴄ ʟấʏ, đɪ đếɴ ʙếᴘ ᴛʜì ʙà ᴄụ đᴀɴɢ ɴấᴜ ᴄơᴍ ᴛʀưᴀ ở ʙếᴘ, ᴀɴ ᴄ.ắᴛ ᴄ.ổ ʙà ᴄự
ᴋʜả ɴăɴɢ ʟà ᴅᴏ ᴍáᴜ ʙắɴ ᴠàᴏ ɴɢườɪ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴅộɪ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ᴛʀôɪ, ᴄʜạʏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ướᴛ sũɴɢ

ᴄʜáᴜ ʙà ᴄự ʙáɴ ʙáɴʜ ʀáɴ ɴɢᴀʏ ɢầɴ đó ᴛʜấʏ ᴠậʏ, ᴄʜạʏ ᴠàᴏ ɴʜà xᴇᴍ ᴛʜì ᴛʜấʏ ʙà đᴀɴɢ ʙấᴛ độɴɢ ᴛʀêɴ ɴềɴ đấᴛ.

ʜɪệɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜầɴ ɢɪáᴏ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ, ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ ᴠà ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ áɴ./.

Nguồn: https://vov.vn/phap-luat/cu-ba-bi-sat-hai-o-dien-bien-xac-dinh-1-nghi-pham-878424.vov

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*